Obszar zainteresowań badawczych:

Oddziaływanie elektromagnetyczne na materiały. Nagrzewanie indukcyjne w procesach topienia, obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej; urządzenia i technologie elektrotermiczne; analiza sprzężonych pól fizycznych: elektromagnetycznego, temperaturowego, termosprężystego, przepływu, twardości w układach wzbudnik-wsad o różnych konfiguracjach; metody obliczeniowe parametrów elektrycznych, cieplnych i eksploatacyjnych pieców i nagrzewnic indukcyjnych;

Informatyka stosowana, optymalizacja procesów technologicznych,  oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie urządzeń indukcyjnych i elektrotermicznych; automatyzacja procesów elektrotermicznych; efektywne wykorzystanie energii; elektromagnetyczny transport, dozowanie, mieszanie oraz obróbka ciekłych metali; technologie proekologiczne w przemyśle; zapobieganie zanieczyszczeniom i czystsza produkcja.